Algemene Voorwaarden Groot Visuals

Datum laatste wijziging: 16-10-2023

Lees deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de diensten van Groot Visuals. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Groot Visuals (hierna te noemen “wij”, “ons”, “ons bedrijf”) en regelen uw gebruik van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1. Diensten en Beschrijving

1.1 Groot Visuals biedt diensten op het gebied van marketing en online zichtbaarheid, waaronder ontwerp, reclameborden, websiteontwikkeling en optimalisatie van online vindbaarheid.

1.2 Onze diensten worden geleverd op basis van individuele overeenkomsten en offertes, die specifieke details en prijzen bevatten.

2. Betaling en Facturering

2.1 Betaling voor onze diensten geschiedt volgens de voorwaarden in de overeenkomst of offerte.

2.2 Alle betalingen dienen op de overeengekomen vervaldatum te worden voldaan.

2.3 Bij te late betaling kan Groot Visuals rente in rekening brengen en de dienstverlening opschorten.

3. Annulering en Beëindiging

3.1 Beëindiging van overeenkomsten of projecten dient schriftelijk te worden gemeld.

3.2 Indien u een project annuleert, kunnen annuleringskosten van toepassing zijn op basis van de reeds gemaakte kosten en inspanningen.

4. Intellectueel Eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Groot Visuals geleverde diensten blijven eigendom van Groot Visuals, tenzij anders overeengekomen.

4.2 U krijgt beperkte licenties voor het gebruik van de opgeleverde creatieve werken, zoals ontwerpen en websites, volgens de overeenkomst.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Groot Visuals zal zich inspannen om hoogwaardige diensten te leveren, maar is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten.

5.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door u is betaald voor de specifieke dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Vertrouwelijkheid

6.1 Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie niet te onthullen aan derden en om passende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

7. Geschillen

7.1 Bij geschillen zullen partijen eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen.

7.2 Als een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, kan een beroep worden gedaan op de bevoegde rechter.

8. Wijzigingen van Voorwaarden

8.1 Groot Visuals behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ermee akkoord te gaan. Neem contact met ons op voor eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Voorwaarden.